Webmail Provozní informace

Nastaven t elektronick poty

Dve, ne zanete pouvat svj diskov prostor na serveru WebDum.com k zasln a ten elektronick poty, je teba provst zkladn nastaven t. Vytvet, ruit a mnit ty elektronick poty je mon kdykoli po dobu poskytovn slueb serverem WebDum.com. Pro konfiguraci elektronick poty pouvme webov rozhran qmailadmin.

Zkladn popis

Do administranho rozhran elektronick poty se pihlsite bu zvolenm odkazu v hlavn administran nabdce nebo pmo na www adrese mailadmin.webdum.com.

Formul vyplte podle uvedenho obrzku. Do kolonky Uivatelsk jmno zadejte postmaster (toto jmno pedstavuje sprvce e-mailovch t Va domny a nem nic spolenho s uivatelskm jmnem pro pstup na server pomoc SFTP nebo FTP). Jmno domny je nzev domny, na n provozujete sv strnky - v ppad domny 2. du je to nap. mojedomena.cz; pokud nemte vlastn domnu 2. du a pouvte nkterou z domn 3. du na naem serveru, pak by ml obsah polka odpovdat vzoru mojedomena.blacksuns.net.

Po spnm pihlen se dostanete do hlavn nabdky:

V uvedenm obrzku jsme oznaili tyi oblasti.

  • Oblast 1 zobrazuje nzev Va domny (v naem ppad je to milan.blacksuns.net, mte-li domnu 2. du, me to bt nap. mojefirmicka.cz).
  • Oblast 2, erven pojmenovan Hlavn menu, slou k podrobnmu nastaven e-mailovch slueb. Konfiguraci e-mailovch schrnek se budeme vnovat dle v textu.
  • V oblasti 3, erven pojmenovan Rychl odkazy, budou zejm nejastji pouvan funkce. Zde mete rychle vytvoit nov e-mailov et, nov peposln, mailovho robota i konferenci.
  • V posledn oblasti 4 je dleit tlatko Odhlsit, pomoc nho bezpen opustte administran rozhran.

A u se v administranm rozhran pohybujete kdekoli, vdy se mete vrtit do hlavnho menu kliknutm na odkaz Hlavn menu umstnm zpravidla v pravm dolnm rohu okna.

Nov et, nov pesmrovn

Pomoc Rychlch odkaz snadno rychle provedete nejdleitj administraci pi vytven novch t. Po kliknut na odkaz Nov mailov et sta vyplnit zkladn daje o novm tu.

Funkci peposln e-mailovch zprv mete s vhodou pout, pokud chcete, aby zprvy z vce e-mailovch adres smovaly do te schrnky. Mte-li nap. zprovoznnou adresu tomas@firmicka.cz a chcete, aby vechny e-maily zaslan na informativn adresu info@firmicka.cz byly automaticky zaslny i do Va schrnky (m zskte pehled o pchozch e-mailech, ani byste byli nuceni kontrolovat dv rzn e-mailov schrnky), pouijte odkaz Nov pesmrovn.

Jestlie ji e-mailov schrnka, z n chcete provst peposln, existuje, budou e-maily zaslny do schrnky pvodn i nov uren - jedn se o tzv. forwarding. Pokud zmnn schrnka nebyla vytvoena, pak budou e-maily zaslny pouze na adresu urenou pro peposln - v tomto ppad se jedn o tzv. alias.

Konfigurace e-mailovch schrnek

Pro podrobnou konfiguraci e-mailovch t kliknte na odkaz Emailov ty v Hlavnm menu.

Na tto strnce vidte pehledn ji aktivovan ty a zkladn informace o nich (nzev tu, kvty atd.) . Krom monosti zmnit nastaven jednotlivch t (kliknutm na ikonku  u pslun schrnky) je zde mon nastavit i dleit Zachytvn e-mail.

Zachytvn je funkce, kter umouje nastavit, jak se bude zachzet s e-mailovmi zprvami zaslanmi na Vai domnu, ale na neexistujc et (tzv. nedoruiteln zprvy). Standardn jsou takovto e-maily zaslny na et postmastera, mete vak vybrat i dal monosti:

  • Zachytvn zprv na libovolnm tu - u pslunho tu kliknte na ikonu , kter se po aktivaci zmn na . M-li bt poadovan zachytvac et na jinm serveru ne WebDum.com, kliknte na odkaz Nastavit vzdlen zachytvac et.
  • Nezachytvat zprvy a mazat je - kliknutm na odkaz Nastavit zachytvn na SMAZAT zajistte, e veker nedoruiteln zprvy budou automaticky odstranny.
  • Nezachytvat zprvy a vracet je - kliknutm na odkaz Nastavit zachytvn na VRACET zajistte, e veker nedoruiteln zprvy budou odeslny zpt odeslateli spolen se zprvou o nedoruitelnosti e-mailu.

Konfigurace jednotliv schrnky

Pro podrobnou konfiguraci nastaven jednotlivch t kliknte na ikonku  u pslun schrnky (viz pedchoz sekce).

Na tto strnce vidte pehledn aktivovan et. Uivatele na tto strnce zejmna zajm monost tzv. peposln. Tu lze nastavit pod polokou Peposlat potu na:

 

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.