Webmail Provozní informace

Elektronick pota

Server WebDum.com poskytuje e-mailov sluby v rmci kadho webhostingovho programu (pp. balku slueb). Nabzme dv zkladn monosti pstupu k Vaim e-mailm:

Webov rozhran

Webov rozhran SquirrelMail, kter pouv server WebDum.com, pat k nejlepm webovm aplikacm svho druhu. Do webovho potovnho rozhran se bu dostanete kliknutm na odkaz na naich strnkch, nebo pmo pomoc snadno zapamatovateln adresy webmail.webdum.com.

Pro pstup k Va elektronick pot pouvme zsadn zabezpeen spojen. Proto pokud se pihlaujete poprv pes aplikaci Internet Explorer, zobraz se informan okno jako na nsledujcm obrzku:

Mete bu pmo stisknout tlatko Ano, nebo kliknout na tlatko Zobrazit certifikt a v nov otevenm okn kliknout na tlatko Nainstalovat certifikt... Bude-li na Vaem potai nainstalovan certifikt, nebude Vs ji pst prohle obtovat dotazem, ifrovan spojen zstane samozejm zachovno. Pouvate-li jin prohlee (nap. Mozilla, Opera), je postup zpravidla velmi podobn.

Na vodn obrazovce (nsledujc obrzek) vyplte

  • Jmno - CEL e-mailov adresa ve tvaru <et>@<vaedomna.cz> , tedy nap. pepik@pepikovadomena.cz nebo reditel@mojevlastnifirma.com,
  • Heslo - heslo pidlenm sprvcem e-mailovch t na Va domn.

Dal ovldn je ji zcela analogick bnm webmailovm rozhranm.

E-mailov klient

Pi pouit Vaeho e-mailovho klienta (nap. Microsoft Outlook Express, Evolution) se mete rozhodnout pro pouit jednoho ze dvou oblbench rozhran POP3 a IMAP. Ob rozhran je navc mono provozovat v nezabezpeenm i zabezpeenm reimu (POP3s, IMAPs). Pokud chcete zabrnit zneuit sv poty, vdy pouvejte zabezpeen spojen.

Rozhran POP3 je jednodu a historicky star protokol, kter je uren pouze pro stahovn poty. Zaazen a roztdn do sloek se provede a po staen zprv na loklnm disku potae. Pokud pouijete pokroilej rozhran IMAP, mete si na severu vytvoit vlastn systm sloek a jednotliv maily mezi nimi libovoln pesouvat (pomoc svho e-mailovho klienta). E-maily zstvaj pi pouit IMAP protokolu na serveru a nekopruj se cel na pota - sthnou se pouze zhlav a tlo mailu (text) bude staeno a ve chvli, kdy si budete chtt zprvu pest. Jak rozhran POP3, tak IMAP (vetn zabezpeench verz) maj vichni uivatel k dispozici.

Pi pouit klienta Outlook Express vyberte v menu Nstroje poloku ty... V nov otevenm okn kliknte na tlatko Pidat a dle Pota...

Oteve se Prvodce pipojenm k Internetu, kter Vs provede nastavenm e-mailovho tu. Vyplte poloky Zobrazovan jmno a E-mailov adresa. Pi tetm kroku vyplte poloky podle vzoru na nsledujcm obrzku.

  • Typ serveru pchoz poty - zvolte POP3 nebo IMAP libovoln dle svho vbru.
  • Server pchoz poty - zde zadejde mailer.<vaedomna.cz>, kde msto vaedomna.cz napite skuten jmno va domny, tedy uvete nap. mailer.mojefirmicka.cz.
  • Server odchoz poty (SMTP) - pokud jste si objednali s naimi slubami i provoz SMTP serveru, vyplte stejn nzev serveru jako u Serveru pchoz poty (nap. mailer.mojefirmicka.cz); pokud pouvte jin SMTP server (nap. firemn, nebo SMTP server providera Va st) vyplte pslun nzev serveru.

Na dal strnce budete dotzni na Uivatelsk jmno a Heslo. Uivatelsk jmno je Vae PLN e-mailov adresa, tedy nap. jardik@jardik.blacksuns.net a Heslo je pstupov heslo, kter Vm piadil sprvce potovnch t (ppadn jste si heslo sami nastavili).

Nyn jste zpt v seznamu e-mailovch t. Kliknte na tlatko Vlastnosti a zde na kartu Servery. Pokud jste si u ns objednali SMTP server, kliknte na poloku Server poaduje oven a potom na tlatko Nastaven. Vyberte Pihlaovat se jako a do pol Nzev tu a Heslo vyplte hodnoty, kter jsme Vm zaslali e-mailem.

Pro zprovoznn ifrovanho (zabezpeenho) reimu kliknte v tomt okn na kartu Zabezpeen a zde zakrtnte poloku Tento server vyaduje zabezpeen pipojen umstnou pod Pchoz pota (IMAP, resp. POP3)

Pi pouit klienta Thunderbird 11 postupujte s nastavenm takto:

Nyn ji mete pracovat s Vam klientem tak, jak jste zvykl. Tento nvod byl vytven pro Outlook Express a Thunderbird, ale podobnm zpsobem je mon provst nastaven i na jinm e-mailovm klientu (nap. Microsoft Outlook, Evolution).

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.