Webmail Provozní informace

Koprovn soubor na server a ze serveru

Server WebDum.com poskytuje dva zkladn zpsoby pstupu na server pro manipulaci s daty (koprovn soubor na server a ze serveru) :

 • FTP - File Transfer Protocol
 • SFTP - SSH File Transfer Protocol

Protokol FTP je populrn a efektivn nstroj pro penos dat mezi serverem a klientskm potaem, bohuel veker penen data jsou nezabezpen a tedy snadno iteln cizm lidem. Tuto nehezkou vlastnost protokolu FTP odstrauje SFTP, co je vlastn jenom ifrovan FTP. Drazn doporuujeme pouvat pouze SFTP. Protokol FTP zstv na naem serveru pouze z dvod kompatibility, aby mohli ke svm datm pistupovat i zkaznci, kterm nap. sprvce podnikov st neumon pouit jinho protokolu ne FTP.

Pro pstup na server WebDum.com pomoc protokolu SFTP mete pout nkter z uvedench program:

 • WinSCP - vynikajc klient ve stylu Total (Windows) Commander. Program je voln iiteln a pln poetn, pouze pro platformu Windows . WinSCP je program, kter Vm meme vele doporuit.
 • FileZilla - uivatelsky pvtiv program opt pouze pro platformu Windows.
 • Secure FTP Plugin - plugin pro Total (Windows) Commander. S nktermi verzemi mohou bt problmy.
 • gFTP - vborn klient pro Linux, kter zvld SFTP i FTP.

Pro pstup pes nezabezpeen protokol FTP existuje plejda nejrznjch program, jmenujme alespo

 • Total Commander - dve znm jako Windows Commander. Vynikajc program pro sprvu soubor.
 • gFTP - linuxov klient pro pstup k vzdlenm souborm pes protokoly FTP a SFTP.

Strun nvod k pouit WinSCP

Po sputn se na obrazovce objev okno podobn nsledujcmu obrzku.

Vyberte v nabdce vlevo poloku SSH. Okno je zachyceno na dalm obrzku.

V tomto okn zakrtnte volbu pouze 2 (Preferovan verze protokolu SSH). Pokraujte kliknutm na poloku Spojen v levm menu. V dalm okn zakrtnte ve vbru protokolu volbu SFTP a dle zadejte pihlaovac daje:

 • Hostitel: jako hostitele zadvejte webdum.com
 • slo portu: nechejte (ppadn nastavte) hodnotu 22
 • Uivatelsk jmno: pihlaovac jmno, kter naleznete v e-mailu potvrzujcm zprovoznn slueb
 • Heslo: opt naleznete v e-mailu potvrzujcm zprovoznn slueb

Chcete-li, aby se zadan informace uchovaly i pro Vae budouc pihlen, kliknte na tlatko Uloit a zvolte vhodn nzev. Pozor, ukldn informac nemus bt bezpen a jin uivatel Vaeho potae tak mohou zskat pstup k Vaim datm na serveru WebDum.com.

Nyn u sta jen stiknout tlatko Pihlsit a po zobrazen nkolika informanch hlek zskte pstup do svho domovskho adrese na serveru WebDum.com.

Dal ovldn programu WinSCP je prakticky toton se znmmi souborovmi manaery, jako napklad Total (Windows) Commander, Norton Commander, M602, Midnight Commander apod. Uveme zkladn klvesov zkratky:

 • <TAB> - pepnan panel
 • <Insert> - vybrn soubor a adres
 • F5 - koprovn
 • F6 - pesouvn
 • F7 - vytven adres
 • F8 - mazn

Pi dalm sputn WinSCP mete bu provst znovu vechna nastaven, jak je uvedeno v tomto nvodu, nebo pouze vybrat ji uloen spojen a klepnutm na tlatko Pipojit toto spojen navzat.

 

Zmna prv souboru

Program WinSCP umouje i zmnu prv pro pstup k jednotlivm souborm. Akoli zpravidla nebude teba prva jakkoli mnit, v nkterch ppadech je vhodn nastaven pstupovch prv nutnost (napklad pro nkter redakn systmy).

Pro zobrazen a zmnu prv kliknte pravm tlatkem myi na poadovan soubor i adres a vyberte poloku Vlastnosti.

Zobraz se okno, kde zakrtnutm vhodnch polek nastavte prva na poadovan hodnoty.

 

V�echny ceny jsou kone�n�. Provozovatel nen� pl�tce DPH.